Forældrekompetenceundersøgelse


Undersøgelsen udfærdiges ud fra socialministeriets retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser:

 • Læs mere

 • Vi tilstræber en høj grad af gennemsigtighed og validitet i undersøgelsen. Vi arbejder som team i undersøgelsesprocessen.

  Forældrekompetenceundersøgelsen består af følgende aktiviteter:

  • Møde med socialrådgiver – afstemning af opgaven

  • Møde med forældre og socialrådgiver – orientering om undersøgelsen

  • Gennemlæsning af relevant baggrundsmateriale

  • Psykologisk undersøgelse af forældre, herunder: WAIS og Rorschach, evt. TAT

  • Genogram/Anamnese

  • AAI (Adult Attachment Interview, vurdering af forældres tilknytningsstil og tilknytningskompetencer)

  • Evt. Midtvejsmøde med forældre og socialrådgiver

  • Observationer, forældre med barnet. Den ene observation af forældre og barn laves ud fra MIM (Marschack Intervention Method, som er et redskab til vurdering af tilknytning)

  • Interview af evt. plejefamilie om barnet

  • Interview med børns skoler/daginstitutioner

  • Psykologisk undersøgelse af barnet (WISC, Rorschach og evt. CAT)

  • Samtale med barnet

  • Overlevering til forældre og socialrådgiver (sammen eller hver for sig efter aftale)

  Rapporten vil indeholde følgende elementer:

  • Gennemgang og resume af tidligere, relevant materiale

  • Uddrag af de psykologiske undersøgelser (de fulde undersøgelser er til rådighed efter aftale)

  • Uddrag af observationer/MIM

  • Uddrag af interviews/AAI

  • Konklusion, herunder matchning af forældres kompetencer med barnets behov

  Pris efter aftale.